ม้าของเรา

ม้าของเราV FARM

เราเพาะพันธ์และพัฒนาสายพันธ์ม้าของเรา เพื่อการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ จากพื้นฐานของม้าไทย ผสมกับพ่อพันธ์เทรอโรเบรท อาระเบียน ควอเตอร์ฮอร์ส ให้มีรูปร่างและสีสรร ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เรามีม้าขายในบางโอกาส